Tag: nghiên cứu mối đất Macrotermes Annandalei

Đặc điểm của họ mối đất Macrotermes Annandalei

Đặc điểm của họ mối đất Macrotermes Annandalei

Ở Việt Nam loài mối này gây hại các công trình thủy lợi, nhà cửa và cây trồng [1,3,5]. Đối với nền đập và thân đập, chúng có khảnăng gây hại nguy hiểm vì khoang tổ có thể tới 1m,