Tag: tìm hiểu mối Macrotermes Annandalei

Đặc điểm của mối Macrotermes Annandalei

Đặc điểm của mối Macrotermes Annandalei

Trên thế giới, trước đây việc diệt các loài mối thường được tiến hành bằng biện pháp phun thuốc lây nhiễm. Do nhiều hạn chế của phương pháp này, gần đây người ta sử dụng phổ biến phương pháp diệt